Rens van Adrighem

December 2019

Door

Er is eind september 2018 een eerste brainstormsessie op het bastion IX, bij het 1 april monument geweest. Het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van de werkgroep kanonnen en affuiten, het erfgoedgilde, de 1 April vereniging, medewerkers van het museum en de gemeente zijn bij elkaar gekomen en hebben hun ideeën op papier gezet.

De gemeente wilde graag weten wat voor ideeën de bevolking heeft voor het 1 april monument en daar kwamen aardig wat reactie op. Ook mijn reacties die op de vorige pagina staan, heb ik doorgegeven.

Het is jammer dat niet aangegeven is welke ideeën er uiteindelijk in aanmerking gekomen zijn, waardoor de aangevers ervan kunnen zien dat ze niet voor niets hebben meegedacht en gereageerd.

Twee ontwerpbureaus hebben hun visie op de ontwerpopgave gepresenteerd aan de selectiecommissie, die unaniem heeft besloten dat RO & AD Architecten een inspirerende locatie van bastion IX mag gaan maken.

Op basis van het breed ophalen van input over de vesting, de stad en wat er lokaal speelt, worden ideeën ontwikkeld, die vervolgens getest worden in overleg met de selectiecommissie en de overige stakeholders, aldus Ad Kil van RO & AD Architecten. Alle input vormt de basis voor een voorontwerp, dat naar verwachting dit najaar gepresenteerd wordt. 

Na een kijkje op het internet blijken de Architecten RO & AD onder andere bekend te zijn van de Moses Bridge in Bergen op Zoom. Een natte voetengoot vanaf de wallen door de vest zeg maar.

Het komt er op neer dat zij eigenlijk de zelfde ideeën hebben als Han Kluijver die de Brielse plannen gestalte gaf.

VOORGESCHIEDENIS

10 juni 2019

HET ARCHITECTEN BUREAU

IN 2019 WERD EEN MONUMENTEN COMMISSIE (INSTANDHOUDING CULTUREEL ERFGOED) VOOR EEN PERIODE VAN ZES JAAR SAMENGESTELD.

31 oktober 2018 blogt Burgemeester Rensen: De plannen voor de binnenstad en haven van Den Briel verdienen breed draagvlak. De gemeente kan die plannen niet alleen uitvoeren, maar heeft daarbij de steun en creatieve inbreng nodig van de ondernemers en de bewoners. In de Brielse Tafel, op de hoek Markt-Voorstraat, kan iedereen zich een beeld vormen over de plannen en ideeën. En allen die zich betrokken voelen bij Brielle mogen hun commentaar geven of nog liever: met nog betere plannen aankomen. Zelfs - zeg ik met een knipoog - ook als je al 35 jaar in Spanje woont. Dus kom op met al uw ideeën!

Kort na de oproep van burgemeester Rensen verschijnt er in alle bladen

het bericht dat in Brielle wonenden hun ideeën

over de plannen kunnen uiten.

03-01-2018  WERDEN DRIE ARCHITECTEN AANGESTELD VOOR DRIE JAAR.

1.


2.


3.

Mevr. I. Boost (architect) per 31 maart 2018 voor een periode van drie jaar te benoemen tot lid en gemandateerd commissielid.

Dhr. G.K. Tegelberg (architect) per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar het te benoemen tot lid.

Dhr. M.P.H. Raaijmakers (architect) per 1 maart 2018 voor een periode van drie jaar het te benoemen tot lid.

Wat ik als oud- Briellenaar zeer uitgebreid als mening en ideeën aandroeg voor Bastion IX, werd blijkbaar geweigerd kennis van te nemen, of bewust achterwege gelaten.

Alleen van rechts staande personen werd gemeld dat ze een bijdrage leverden.

De enige Briellenaar die in de commissie zat was Krijn van Driel

die onlangs is overleden.

Archivaris A.A. van der Houwen zal verder niet betrokken zijn bij de plannen.

Eind 2019 waren er 9 plannen.

Het is een raadsel waarom niet al die 9 plannen bekend zijn gemaakt.

Hoe die plannen waren weten alleen de onderstaande personen.

Peter Kroone, Kevin Rousseau, Tjerk Bruinsma, Petra Mudde, Frans Laurijssens, Jannes de Bruyn, Wim Schram, Ronald Soetens, Piet Cornet, Leuk Arkenbout, Nico Snort, Han de Kluijvert,  Arthur de Pijper, Michel Ensel, Dennis de Goede, Kevin Rouss, Ingrid van Wilgen, Hans Slagter, René Bot, Jan Simon Miedema en Kees Dekker.

Rens van Adrighem

Door

HERINRICHTING

BASTION IX  & POORT

HOE HET PLAN TOT STAND KWAM

De bunker zelf is momenteel in gebruik door de 1 april vereniging. Dit bouwwerk biedt meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van bezoekers.

De kwaliteit van uitvoering van de trap en balustrade van de bunker is helaas niet in overeenstemming met de belangrijke plaats die dit bastion inneemt in het geheel.

Het bastion verdient een hoogwaardiger inrichting en beheer.

24 juli 2018 maakte de gemeente Brielle bekent een plan tot ontwikkeling van Bastion IX te gaan ontwikkelen, want 1 april 1572 is cruciaal voor Den Briel.

De locatie waar de Geuzen via de Noordpoort de stad bestormden gaan ze opnieuw inrichten. Het uitgangspunt is om met een permanente inrichting een beleefbare plek voor zowel Briellenaren als toeristen te creëren. Het moet een verrassende beleving van de historie worden. In 2022 is het 450 jaar geleden dat Brielle door de Geuzen bevrijd werd, dan willen ze het af hebben.

IDEEËN TOT ONTWIKKELING VAN BASTION IX

DE EERSTE IDEEËN

Het dient aanbeveling om te onderzoeken of de huidige woning op het voormalige gemaal beter aan kan sluiten op het gebruik van het bastion.

Ik begrijp niet hoe men dit ziet. Het is toch een particuliere woning. Hoe zou dat beter kunnen aansluiten op het gebruik van het Bastion?

Een dergelijk kunstwerk zou fantastisch passen op de rotonde bij de Pieter van der Wallendam en beslist NIET op het Bastion IX. Daar geven de restanten van de Noordpoort genoeg de geschiedenis weer.

Het idee om van Bastion IX een openluchttheater te maken zal hopelijk snel vergeten worden.

Bastion V zou daar veel  geschikter voor. Daar vonden in het verleden ook openlucht-voorstellingen en optredens van bekende artiesten plaats.

Op de wallen is een kunstwerk op zijn plaats dat het mogelijk maakt iets van de geschiedenis van deze plek te beleven.

Eind september 2018 is er bij het 1 aprilmonument een eerste brainstormsessie geweest. Het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van de werkgroep kanonnen en affuiten, het erfgoed-gilde, de 1 April vereniging, medewerkers van het museum en de gemeente zijn bij elkaar gekomen en hebben hun ideeën op papier gezet.

De gemeente wilde graag weten wat voor ideeën de bevolking heeft voor het 1 april monument.

Als oud-Briellenaar liet ik in juli mijn mening weten:

Er is maar één manier en dat is de funderingen weer bloot leggen zoals in de jaren ’50 en de poort (al is het maar voor een gedeelte) weer opbouwen. Dat vergt wel een gedegen onderzoek hoe de poort er uitgezien zou kunnen hebben. Er zal best wel een en ander beschreven zijn. Verder kan je daar mijns inziens niks zinnigs doen.

En ga daar nou geen onzinnige dingen plaatsen! En al helemaal niet van die onzinnige kantelen zoals bij de molen. Ga het s.v.p. niet Disneyficeren!

De wallen vormen al een uitstekende zitmogelijkheid voor de toeschouwers.

Het idee van het opbouwen van de Noordpoort blijkt de wens van velen te zijn.

Alleen moet dit uiteraard niet in deze vorm zijn, want dit is een poort van veel latere datum.

Op de vraag vanuit de gemeente, wat mijn ideeën zijn over het Bastion en de restanten van de Noordpoort, herhaalde ik mijn eerdere opmerkingen:

De grootste verdienste om de historie te beleven zoals deze was, is de situatie van 1572 zoveel als mogelijk naar natuurgetrouw voorbeeld terug te brengen. Hiertoe zou de situatie van de funderingen zoals die was in de jaren ’50 en ’60 zoals op de foto’s te zien is een goed uitgangspunt zijn. Door middel van opbouwen, eventueel deels van de Noordpoort en stukken stadsmuur, kan best een aantrekkelijk beeld geschapen worden.

De bunker die in gebruik is door de 1 april vereniging biedt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het ontvangen van bezoekers.

Wat daar precies mee wordt bedoeld is niet aangegeven. Er zou in elk geval elektra en waterleiding naar de bunker moeten worden aangebracht ten behoeve van eventuele evenementen aldaar. Als ik het goed begrepen heb is horeca in de bunker niet gewenst.

Dat hoeft naar mijn mening ook niet, dat kan gewoon op elk gewenste plaats op het terrein geplaatst worden met mobiele voorzieningen. Evenals toilet voorzieningen.

De opslag voor de 1 aprilvereniging kan dan gewoon gehandhaafd blijven.  

Zoals ‘Het kind van Voorne’.

Ook vonden daar de Koninginnedag feesten plaats en op 5 mei het ‘vreugdevuur’.

Maar vergeet niet dat op het Kaai Ravelijn ook al een openluchttheater is.

Den Briel zal niet om een tweede theater verlegen zitten.

Verder laat men weten dat de aansluiting op de stad te wensen over laat. Parkeervakken en heesterbeplanting maskeren de toegang tot het bastion vanuit de straat. Hier zou een herinrichting op plaats zijn.

Door aan de buitenzijde van het bastion de rietoever af te graven komt het bastion met zijn hoge kademuren weer in het water te staan.

In het water kan een ondiepte worden aangelegd als schuilplek voor vissen waar de visstand bij gebaat is.

De situatie van 1572 naar natuurgetrouw voorbeeld terug brengen door middel van restauratie en (deels) herbouw.

Maak er alstublieft geen openluchttheater van met bouwwerken die historie afbreuk doen. Dat is toch niet teveel gevraagd?
Laat het monument voor wat het is en alstublieft geen kunstwerken of iets dergelijks.

De poort geheel natuurgetrouw herbouwen met Brielse aannemers met kennis van zaken. Als de poort staat, zorgt Koekebacker dat er geen Geus meer doorkomt...

Maak van het Bastion een kijkvenster met beelden van het rammeien.

In het Kruithuis is toch alles over het hele 1aprilgebeuren te zien.

Het Kruithuis is niet altijd open is het argument van de kijkvenster voorstander.

Het is jammer dat mijn idee over het opgraven van het enige nog bestaande

stuk originele stadsmuur met gewelven ter hoogte van Bastion VIII

en de Langepoort niet meegenomen zijn in de plannen.

OPMERKINGEN VAN BRIELLENAREN

TOT SLOT EEN MISSCHIEN INTERESSANT IDEE

November 2018