Rens van Adrighem

30 april 2021

HET VERDERE VERLOOP
3

Rens van Adrighem

Door

Belangrijkste punten spreekrecht Stichting Noordpoort op punt BZM maart 2021.

Beter een half ei dan een lege dop?

Is dat het gevoel van het college bekroop toen het eindadvies over de vergunning

aanvraag voor de plannen op Bastion IX werd ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Zeker is dat daardoor veel geld verspild is.

Nu het te Skelet als zogenaamde abstracte kopie van de Noordpoort, door het advies van de Rijksdienst, geamputeerd wordt en als een Venus van Milo van de armen of zijvleugels ontdaan moet worden, is het sfeerbeeld van het monument grondig veranderd. Daardoor resteert het slechtste deel als een stompe middelvingerachtige ego-toren als een mislukte - hele dure - 1 aprilgrap. Krijgen we nu de volgende coalitiedwang of een nieuwe participatieprocedure nu de Brielse gemeenschap wakker is geschud en zich niet meer laat ringeloren? Communicatie, inspraak en actieve burgers worden alleen maar als lastig en hinderlijk ervaren. Het democratisch kompas in het lokaal bestuur is behoorlijk van slag.

De rijksdienst adviseert onder andere als voorschrift aan de vergunning te verbinden, om voor langere tijd een monitoringsplan op te stellen om te controleren of in de praktijk inderdaad geen schade optreedt aan het rijksmonument Noordpoort. Volgens de plannen dienen er tien grote klompen groutmortel geïnjecteerd te worden. Niet voor niets is de rijksdienst, als het skelet er al moet komen, er voorstander van om verankering dan buiten het monument aan te brengen. Stel dat er – en dat is geen denkbeeldige optie - wel schade aan het monument wordt toegebracht, wat zijn dan de consequenties?

* Houten skelet afbreken of zwaarder verankeren in de grond naast het monument?

En durft het gemeentebestuur de handen in het vuur te steken voor het feit dat aan het monument geen schade zal worden toegebracht bij hevige stormen?

De Stichting verwacht dat de besluitvormers altijd achtervolgd gaan worden met de schade. De bewoners van de Dijkstraat zullen de gemeente aansprakelijk stellen, voor overlast, schade, toenemend vandalisme en de gevolgen daarvan.

Alles overziende adviseert de Stichting de locatie momenteel te laten zoals het is,

in afwachting van hierop in de toekomst geavanceerde, op conserveren ingestelde technieken en middels visuele creatieve beelden terug te gaan in de tijd want

‘Een half ei is geen ei’.

9 maart 2021 namens Stichting Noordpoort, B. Middel, Voorzitter.

12 maart 2021

Noordpoort met een dak?

Met overkappen van de restanten van de Noordpoort kan alles blootgelegd worden is de mening van restaurator Astrid Smeets-Verwey. Archeoloog Willem Jezer constateerde in november 2020 dat de kloostermoppen vrij zacht zijn waardoor volgens Adré Schoon het metselwerk door regen en vorst in verval zal raken.

Volgens Smeets zijn de muurpartijen verzadigd met vocht. ,,Die moeten gecontroleerd drogen. Het grondwaterpeil is daarbij erg belangrijk, want de restanten zitten twee meter diep. We hebben de ervaring dat schade optreedt doordat het publiek de muren aanraakt.’’ Volgens de gemeente mag er niet verder worden gegraven omdat de vesting een waterkering is. In andere delen van het land zijn daar uitzonderingen op gemaakt. Waarom dan niet in Den Briel is mijn vraag.

26 maart 2021

De mening van Smeets lijkt mij wat overtrokken.

Al vele jaren heeft een behoorlijk stuk altijd helemaal vrij gelegen in weer en wind en heeft afbrokkelen niet plaats-gevonden.

Met de huidige trans-parante impregneer-middelen kan dat prima voorkomen worden.

Van grondwater is er

op deze historische plaats totaal geen sprake, want het waterpeil ligt minstens drie meter onder het originele straatpeil van de poort (twee meter lager dan nu), dus is er ook geen sprake van vocht doordrenkte muren. De poort is voor 99% exact op te bouwen hoe hij was, de funderingen laten dat prima zien.

Twee meter hoogte van de poort en de stadsmuur staan er gewoon nog! We weten alleen de exacte hoogte van de vier torens niet. 'Willen is kunnen', maar ze willen gewoon niet. Het moet een (niets met de historie te maken) spektakelstuk worden.

Met hier en daar wat restauratie, voegwerk en conserveren, kan alles fantastisch zichtbaar gemaakt worden met al is het allen maar het opbouwen van minstens één toren en een stuk stadsmuur met gewelven en een weergang.

Het plaatsen van een dak of glaskoepel er overheen heeft geen enkele zin.

23 maart 2021

Belangrijkste punten spreekrecht Stichting Noordpoort.

Mevrouw Van Oers van de projectgroep meldde dat het bovengronds houden van het middeleeuwse metselwerk technisch niet mogelijk is. Door de poreuze stenen en de slechte binding tussen de stenen zal het metselwerk door vochttransport en vorst in verval raken. Een glazen afdekking zal het proces niet stoppen volgens de projectgroep. Een opvatting die de Rijksdienst deelt die opvatting niet zo absoluut.

Van de deskundigheden van het Brielse Jahn International Restauratietechnieken B.V. restaureerde de Jacobskerk, de Brandaris op Terschelling,het monument op de Dam, het Wittehuis, Pyramides in Egypte enz. wordt totaal geen gebruik gemaakt. ‘Vocht is niet het probleem, als het er maar uit kan.’ zei Dhr. Jahn altijd.

De Rijksdienst heeft een standaardwerk voor historisch Metselwerk.

Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Brielle nog snel even de portemonnee omkeert voor een toren van Babylon in verband met de komende fusie.

Van de raad mogen we verwachten dat ze hoort wat er in de gemeenschap leeft, afwegen om waar nodig te beschermen en de verantwoordelijkheid om ruimte te bieden aan initiatieven van betrokkenen en tegenstanders.

Mevr. Van Oers beweerd dat boven de grond houden van middeleeuws metselwerk technisch onmogelijk is. Een opmerking die nergens op slaat! Het grootste gedeelte van de historische resten heeft al heel veel jaren altijd boven de grond gelegen zonder problemen. Het eventuele vocht heeft ruim drie meter onder de originele straathoogte van de poort meer dan voldoende ruimte om weg te kunnen.

Deze zelfde mening zal ook de Rijksdienst hebben evenals het Brielse bedrijf John International Restauratietechnieken.        

Noordpoort op bastion IX: beleven hoe het vroeger was

30 maart 2021

Brielle - De gemeente Brielle werkt aan een opwaardering van bastion IX. Van heinde en ver is bekend wat op 1 april 1572 op deze historische locatie in Brielle is gebeurd. Op de locatie zelf is hier helaas weinig over terug te vinden.

Het streven is om van bastion IX een (ontmoetings)plek te maken voor inwoners en bezoekers van Brielle. Een plek waar je als Briellenaar trots op bent, samenkomt en de geschiedenis kunt herbeleven. Vanaf de zomer van 2018 hebben diverse Briellenaren over de inrichting van bastion IX meegedacht. Hier kwamen vier hoofdideeën uit, waaronder de poort die toegang gaf tot de binnenstad nabouwen en het maaiveld verdiepen. Dit heeft geresulteerd in een – door de participanten – gedragen ontwerp waar de poort in hout is nagebouwd en het maaiveld tot het niveau van 1572 is verdiept.

Eind 2020 zijn de benodigde vergunningen ter inzage gelegd. Hierop zijn 53 zienswijzen ingediend. De meeste indieners zijn het eens dat de historisch belangrijke plek opgewaardeerd moet worden, zodat je het verhaal van 1 april 1572 kunt ervaren. Een veel gehoord bezwaar van de indieners is dat de voorgestelde planontwikkeling de monumentale waarden van de locatie te veel aantast. Over deze monumentale waarden zijn ook vragen gesteld door de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Om deze reden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is het Noordpoort ontwerp - op basis van de resultaten van de onderzoeken - op meerdere punten aangepast. De meest zichtbare aanpassing is het verwijderen van beide zijkanten van de poort.

Definitief ontwerp Noordpoort
Het concept van een abstracte kopie van de Noordpoort blijft gehandhaafd.

De eigentijdse inrichting van Bastion IX laat zien en beleven hoe het vroeger was, zonder de monumentale vesting aan te tasten. Door het subtiel toevoegen van licht, geluid en reliëf op de houten balkenstructuur van de Noordpoort kan er informatie overgedragen worden. Daarnaast is er een ‘Geuzenlijn’ in het definitief ontwerp opgenomen die de aanlooproute van de Geuzen markeert. Door tussenniveaus in de wallen te maken ontstaat er een theater setting. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het definitieve ontwerp. De commissie Bestuurlijke zaken en middelen brengt tijdens de vergadering van dinsdag 13 april 2021 advies uit op het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt het definitieve ontwerp op 28 april 2021.

Overige plannen bastion IX
Naast het plan voor de Noordpoort wordt er gewerkt aan een plan om in de kazemat op bastion IX historische personages het verhaal van 1 april te laten vertellen. Ook staat de herinrichting Dijkstraat op de planning. Omwonenden worden later dit jaar per brief uitgenodigd om over de inrichting van de straat mee te denken. Alle plannen samen zorgen ervoor dat bastion IX een plek wordt om samen te komen en meer te kunnen leren over de geschiedenis.

1 april 2021

2 april 2021

Een onsje meer mag ook!

Een houten toren? Nee, liever de door de geuzen opengeramde poort bekijken

De restanten van de Noordpoort en omliggende stadsmuren in Brielle moeten worden ontgraven en worden tentoongesteld. Dat vindt liefst 91 procent van de respondenten in een poll op AD.nl.

Burgemeester en wethouders besloten deze week dat er een houten toren komt bovenop de in de grond zittende restanten van de poort en muur. Slechts 9 procent van de bijna 450 mensen die reageerden is daar voorstander van. Het overgrote deel pleit voor het blootleggen van de Noordpoort en stadsmuren om die te exposeren aan belangstellenden.

De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen over de bouw van de houten toren, maar het valt te verwachten dat het doorgezet gaat worden.

DE GESCHIEDENIS ZOU ZICH WEL EENS KUNNEN HERHALEN

De Brielse commissie komt 13 april en de raad op 28 april bijeen om te besluiten over de Noordpoort. VERGEET dat Houten Skelet is de roep van de Briellenaren!

14 Aprll 2021

De 'heren' en 'dames', met zeker Nico Smit en Peter Kroone en Sander van 't Verlaat worden hartelijk bedankt voor deze waanvoorstelling! Een extra klap op mijn hart toen ik na een zeer zware hartoperatie op 8 april vanmiddag 14 april thuis kwam en dit geweldige Brielse nieuws las! ‘‘Laat je niet ringeloren en dingen opdringen’’ durven de heren te uiten!

24 Aprll 2021

Woensdag 27 maart besluit de gemeenteraad alle bezwaren tegen de toren te verwerpen.

Niet zo vreemd door het grote gemis aan Brielse bezieling en historisch besef.

NOORDPOORT
HERBELEEF 
DE

28 april 2021 gaf de Bielse gemeenteraad groen licht voor de verlening van de omgevingsvergunning voor de opwaardering van Bastion IX, waar de Watergeuzen op 1 april 1572 via de Noordpoort de stad Brielle binnen vielen.

Is de leus ondanks de ruim 2000 tegenstemmers onder de Brielse bevolking. De slechts tientallen voorstanders weigeren enig gehoor

te geven aan de bezwaren van uit de Brielse samenleving en wordt er vastgehouden, ja zelfs doorgedramd tot uitvoering van het plan

met de volgende verklaringen om zodoende het volgens hen

herbeleven van de geschiedenis gestalte te geven.


Door de poort te reconstrueren met houten balken is het mogelijk de geschiedenis te herbeleven. In het bastion IX ontwerp is een ‘Geuzenlijn’ opgenomen die de aanlooproute van de Geuzen markeert.

Informatie kan overgedragen worden door het subtiel toevoegen van licht, geluid en reliëf op de houten balkenstructuur.

Door tussenniveaus in de wallen te maken ontstaan ontmoetingsplekken waar bewoners en bezoekers samenkomen en recreëren.

Daarnaast is het plan om de Dijkstraat op te knappen en de kazemat te gebruiken als tentoonstellingsruimte.

Het proces voorafgaand aan de vergunningverlening is lang en intensief geweest. Op basis van de inbreng van participanten, de kritische geluiden van de Stichting Noordpoort, de zienswijze indieners en de advisering van de monumentencommissie en de RCE, ligt er een doordacht plan voor de opwaardering van Bastion IX.

De planning is om voor 1 april 2022 de locatie ‘opgewaardeerd’ te hebben.

Of er van opwaarderen op deze wijze sprake is zal de tijd ons leren.

De Briellenaren kennende zal de uitvoering het onderhoud en in stand houden

van het Skelet nog heel wat voeten in historische aarde hebben.