HET VERDERE VERLOOP

14-01-2021

Lukt de houten toren niet, dan hebben burgemeester en wethouders van Brielle een ‘plan B’ liggen voor het 1 aprilmonument en halen het alternatief uit de kast als de houten toren niet haalbaar blijkt. Het architectonische bouwwerk moet op 1 april 2022, wanneer Brielle 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk viert, op Bastion IX staan. Nog geen jaar voor de start van het jubileumjaar is de vergunning voor de houten toren nog niet afgegeven.

De tijd begint te dringen. Wethouder André Schoon (VVD) beaamt dat hij bezig is met een alternatief. Hij wil alleen nog niet zeggen wat er dan op Bastion IX moet gaan gebeuren.

,,Eerst gaan we plan A zien te realiseren.’’

PLAN  B

12-01-2021

Heeft het bestuur Stichting Noordpoort weer gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Mevr. Witte rept over het feit, dat participatie nog in de kinderschoenen staat. Van Steijn (PvdA) spreekt over het in de toekomst aanstellen van een participatiecoach. Dhr. Smit (D66) rept over het feit, dat burgers blijkbaar niet goed bereikt werden in dit proces.

Zelfs burgemeester Rensen wil nog wel eens kijken naar het bewandelde pad in de kwestie Noordpoort en heeft ook twijfels over het houten kunstwerk op de Noordpoort.

Dhr. Wolters (CDA) vroeg aan wethouder Schoon of er een plan B klaar ligt, mochten de lopende onderzoeken nadelig uitpakken. Dat plan B blijkt al in ontwikkeling te zijn.

Ook nu weer zal dat plan openbaar worden gemaakt als alles in kannen en kruiken is.

Bouw Noordpoort niet zeker

21-01-2021

In november deelde de Rijksdienst aan de gemeente Brielle mee twijfels te hebben over de draagkracht van de historische fundamenten. De dienst vroeg zich af of de sterkte daarvan wel voldoende zou zijn om de krachten op te vangen die het te bouwen houten Skelet bij windbelasting daarop zou gaan uitoefenen. De kans bestaat dat de bouw van de houten ‘verbeelding van de Noordpoort’ wordt afgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In dat geval zal er een plan ‘B’ worden uitgevoerd.

Eind december, begin januari, heeft de gemeente Brielle aanvullende onderzoeken laten uitvoeren en de Rijksdienst is nu bezig om met de resultaten daarvan de situatie opnieuw te beoordelen.

Op 28 januari wordt naar alle waarschijnlijkheid bekend wat de bevindingen van de Rijksdienst zijn. Op die dag is er een bespreking tussen de vertegenwoordigers van de gemeente Brielle, de Rijksdienst, de monumentencommissie, de architecten en de constructeurs. Dat het gemeentebestuur rekening houdt met een afwijzing, blijkt uit het feit dat wethouder André Schoon meldt dat er een plan ‘B' klaarligt in het geval dat de Rijksdienst de bouw van de toren afkeurt.

Als de Rijksdienst wel zijn fiat geeft, gaat het gemeentebestuur op volle kracht aan de slag met de realisering van plan A: de bouw van het Skelet.

André Schoon: “Wij hebben na een volkomen democratisch proces van twee jaar de beslissing genomen over de bouw van de houten verbeelding van de Noordpoort. Inwoners van Brielle hebben volop de kans gehad om over de plannen mee te denken en stonden erachter. Daarna volgden de besluiten van het college en de gemeenteraad.”

Dat de inwoners achter dit plan staan is volledig buiten de waarheid!

08-01-2021

Fugro onderzocht het aardoppervlak en de bodem en geeft daarop adviezen ten behoeve van de bouw vanhet houten Skelet, met Geotechniek.

De historische restanten van de Noordpoort zullen beslis het enorme houten bouwwerk NIET kunnen dragen.

Het heien van palen zal enorme schade brengen aan van de Noordpoort.

Rens van Adrighem

21 januari 2021

6 februari geoptimaliseerd

Na 3 dagen opgravingen fundering Noordpoort. 

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de verdere planuitwerking van bastion IX.  Al enkele jaren wordt er gewerkt aan plannen voor de opwaardering van deze historisch belangrijke locatie. In overleg met vele participanten heeft RO&AD architecten een ontwerp gemaakt. Een belangrijk onderdeel daarvan is een abstracte reconstructie van de Noordpoort. De reconstructie wordt in hout uitgevoerd en op de funderingsresten van de oorspronkelijke Noordpoort geplaatst. Ook wordt het maaiveld verdiept, zodat de nog aanwezige fundatie in zicht komt. In het bestaande talud komen halve treden waardoor het een verblijfplek wordt voor bewoners en bezoekers.

Verdere onderzoeken. 

Na het proefsleuvenonderzoek wordt de sondering gemaakt waarmee de draagkracht van de grond wordt bepaald. Naar verwachting gebeurt dit in de week van 23 november 2020. De week daarop worden er monsters van het metselwerk genomen. De geplande onder-zoeken zijn nodig om de archeologische en bouwhistorische waarde van de Noordpoort fundering en de stadsmuren in kaart te brengen, en om de technische uitwerking van het plan te kunnen voltooien.

Dronebeelden. 

Van het proefsleuvenonderzoek worden dronebeelden gemaakt, deze beelden zijn op de gemeentelijke website geplaatst.

Het is totaal niet te bevatten dat het gemeentebestuur kiest voor een houten Skelet bovenop de historische restanten van de Noordpoort. De rillingen lopen over je rug!

Het is dan ook te hopen dat de bouw er van wordt afgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We zijn zéér benieuwd naar het plan ‘B’ (wat dat mag zijn wordt angstvallig stil gehouden) dan gaat uitgevoerd gaat worden. Over transparantie gesproken!

Op 28 januari heeft Schoon een gesprek met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Brielse monumentencommissie, de architecten en constructeurs.

Ze bespreken dan de archeologische onderzoeken.

De constructeurs komen met de berekeningen of de houten constructie past op de fundamenten van de Noordpoort. De rijksdienst heeft in november bedenkingen geuit.

16-01-21

Hardste schreeuwer krijgt niet zijn zin

Burgemeester Gregor Rensen (63) zit één ding dwars: ,,Ik vind het niet leuk dat er zo’n tweespalt is ontstaan over de plannen met het 1 aprilmonument,’’ en laat weten: ‘Hardste schreeuwer krijgt niet zijn zin’ Als er één onderwerp is, waar de gemoederen het afgelopen jaar in Brielle hoog over opliepen dan is het het 1 aprilmonument. Het bedachte houten skelet van zes meter hoog verdeelt de bevolking tot op het bot. De meesten willen dat de restanten van de vroegere Noordpoort worden opgegraven, anderen willen de toren als een toeristische attractie.

Jaren geleden merkte ik al op dat er een tweespalt is ontstaan in Den Briel, wat als onwaarheid werd bestempeld. Nu lezen we dat de bevolking verdeelt is tot op het bot. ‘Hardste schreeuwer krijgt niet zijn zin’, laat de burgemeester weten.

Maar wie is de hardste schreeuwer? Is dat niet het gemeentebestuur, dat hoe dan ook het abstracte houten poortplan, bovenop de historische resten van de Noordpoort wil plaatsen? Vergeet niet dat alleen de klankbordgroep en het gemeentebestuur het plan bejubelen.

Rensen ziet de tweespalt met lede ogen aan. ,,Het 1 aprilmonument heeft een belangrijke, iconische functie. Hier begon de bevrijding van Nederland. De enorme tweespalt binnen de Brielse gemeenschap en de manier waarop dat is gegaan, kijkt hij met enige droefenis naar. En dan vooral de enorme polarisatie die ermee gepaard is gegaan. Nadat we al twee jaar bezig waren kwam er opeens de stichting Noordpoort. Bij het 1 aprilmonument spraken we met een klankbordgroep en vertegenwoordigers van historische groeperingen. Toen het voorstel voor de toren kwam, vonden veel mensen het niet mooi. Dat lieten ze duidelijk blijken.’’

Veel te laat werd duidelijk gemaakt hoe de plannen er uitzagen en gingen de meesten er van uit dat alles eigenlijk al in kannen en kruiken was. Na de presentatie in de voormalige speelgoedwinkel in de Nobelstraat werd alles pas duidelijk.

Als laatste redmiddel werd de ‘Stichting Noordpoort opgericht’ want velen, en vooral de Brielse middenstanders, durfden hun mening niet te geven over de plannen.

Met meer dan 1600 petities, ruim 1000 facebook leden en bezwaarschriften lieten Briellenaren weten het niet eens te zijn met de plannen.

De burgemeester: ,,Het kan niet zo zijn in onze democratie dat als je hard genoeg schreeuwt en maar flink genoeg tekeer gaat het dan van tafel gaat. Het complete stadsbestuur werd gebrek aan historisch besef verweten. De historische waarde van de restanten van de Noordpoort die in de grond zitten, beseffen wij heel goed. Het is een Rijksmonument, daar moet je zorgvuldig mee omgaan.’’

Hij laat verder weten dat het duidelijk moet zijn of de toren niet te zwaar drukt op de broze leistenen van de Noordpoort. Een archeoloog die de restanten van de muur beoordeelde, twijfelt daar namelijk aan. Uitgangspunt van de gemeente is dat de toren wordt gerealiseerd. Maar als er aanpassingen gemaakt moeten worden of zorgvuldigheidseisen in acht moeten worden genomen, dan doen we dat, laat Rensen weten. ,,We zijn er niet op uit het monument te beschadigen.’’

Als het tot aanpassingen leidt en tekenaars eraan te pas moeten komen, dan wordt het misschien niet helemaal realistisch het klaar te krijgen voor de 450-jarige herdenking in 2022. Rensen verwacht niet dat de koning het 1 aprilmonument gaat bezoeken, zeker niet nu er zo veel commotie is. Het is een eyecatcher, maar bij het bezoek van de koning zijn er genoeg mooie dingen om te laten zien vindt hij.

Tot slot laat hij weten: ,,De raadsleden vinden het werk erg zwaar door de felle kritiek op het skeletplan. De raadsleden worden ook aangesproken op straat en bij bijeen-komsten. Ze moeten soms de knoop doorhakken over zaken waarover de gemeenschap het niet eens is. In een proces heb je mensen die denken dat ze dan altijd gelijk krijgen, maar dat is een illusie.’’:

Dat raadsleden er over aangesproken worden is natuurlijk niet vreemd als je met zulke extreme plannen voor de dag komt. Ikzelf voel mij niet als een ‘schreeuwer’.

Ik geef alleen mijn mening op een beschaafde manier en leg alles vast op deze site, zodat iedereen zijn of haar mening kan bepalen.

Raadsvergadering

26-01-2021

De Stichting Red de Noordpoort heeft zijn standpunten weer kennis gemaakt en sprak haar mening uit over het interview met de burgemeester in het AD, waarin hij uitsprak dat ‘Schreeuwers niet hun zin krijgen.’

Frappant dat Bjorn met de zelfde argumenten kwam over de uitspraken van burgemeester Rensen, die ook ik beschreef op 16-01 bij het interview uit het AD.

Verder viel de mening van Ben van Stijn bijzonder op omdat hij melde een nep account te hebben aangemaakt om kennis te kunnen nemen van facebook pagina’s, waarbij volgens hem door ondergetekende ‘linkse’ en ‘rechtse’ worden uitgedeeld.

Hij vergeet te melden dat hij door ondergetekende geblokkeerd is omdat hij zich in het verleden degenererend en respectloos heeft gedragen en met allerlei onzinnige opmerkingen zijn gelijk probeerde te krijgen.

Briels Nieuwsland

27-01-2021

NIET VERGETEN

29-01-21

Ria Vermeulen meld dat niet vergeten moet worden dat Djooz en Rens van Adrighem de eersten waren die bezwaar hebben gemaakt bij de gemeente. Djooz heeft menig gesprek met hun gehad. Zij is ook in Vierpolders geweest waar niet of nauwelijks mensen waren die tegen het plan waren. Ze is daar gewoon weg werd geduwd door een zo gezegde bekende Briellenaar van de klankbordgroep, terwijl zij in gesprek was met iemand door er gewoon doorheen te kletsen. Dit vind ik niet correct en dan heb ik het niet eens over de bedreigingen naar haar toe.

03-02-21

We kunnen er vanuit gaan dat het houten skelet onafhankelijk

van de bestaande funderingen op palen gezet gaat worden

en het er hoe dan ook gaat komen.

04-02-21

Beknopte inspraak Red de Noordpoort met de commissie Bestuurlijke zaken op 03-02-21:

Komt er nog een gesprek met de bewoners van de Dijkstraat voordat het voorlopige ontwerp project ‘Bastion IX en hoe ziet het projectplan eruit? Wat zijn de uitkomsten van het gesprek, dat het college op 28 januari 2021 heeft gehad met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake het negatieve advies en de daaruit voortvloeiende aanvullende onderzoeken. Hoe ziet het gewijzigd ontwerp er uit en wanneer wordt het ontwerp openbaar gemaakt? Een indiener van een zienswijze, ook zijnde lid van een klankbordgroep, op het ontwerpbesluit heeft een heel andere mening dan de gemeente steeds blijft volhouden. We vragen ons af of het college nog onderzoek heeft gedaan naar de mate van duurzaamheid van accoyahout. Er wordt vermeld, dat in het 2e kwartaal 2021 wordt gestart met de uitvoering.

Er zijn 52 zienswijzen ingediend. De Stichting verwacht, dat alle ingediende zienswijzen zorgvuldig worden beantwoord door het college én de gemeenteraad.

De stichting is net als de gemeenteraad benieuwd naar de uitkomsten van alle reeds gedane onderzoeken. De Stichting wacht op een uitnodiging van het college om de onderzoekresultaten te bespreken.

D66 meld:

Rens van Adrighem

Door