REACTIES OP POORTPLAN

DEEL 3

Rens van Adrighem

11 november 2020

4 november 2020

5 november 2020

Gedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101, 3230 AC, Brielle. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening via 0181-471111. Uw zienswijze via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.

Omzetting bestemming Bastion IX Brielle, van “Groen” naar “Maatschappelijk”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de ontwerp omgevingsvergunning voor de omzetting van de huidige bestemming op de locatie Bastion IX te Brielle, van “Groen” naar “Maatschappelijk”, ter inzage ligt vanaf 13 november 2020 gedurende zes weken.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Tevens is op 27 oktober 2020 door de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van het bestemmingsplan “Vesting”. Deze verklaring van geen bedenkingen van de raad is noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Plangebied en inhoud van het plan

Het plan “Bastion IX” valt binnen het bestemmingsplan “Vesting”. Hierin is opgenomen dat op Bastion IX met bestemming “Groen” alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gerealiseerd. Het plan “Bastion IX” bevat een gebouw. Daarnaast is het gebouw hoger dan toegestaan onder de bestemming “Groen” van het hierboven genoemde bestemmingsplan. Ook past de bestemming ‘Maatschappelijk’ beter bij het te realiseren gebouw, omdat in het gebouw een vaste inrichting komt met de uitleg van de historie van de locatie.

Uit de Staatskrant.

Ter inzagelegging

Het CDA heeft een poging gedaan het plan voor het ‘houten skelet’ in Brielle te stoppen. De oppositiepartij vindt een uitgave van één miljoen euro niet kunnen.

Veel Briellenaren zijn tegen het ontwerp van de houten toren en deel van de stadsmuur op de plek waar op 1 april 1572 de Watergeuzen binnenvielen. ,,In tijden van coronacrisis moeten afwegingen worden gemaakt in het belang van het welzijn van de inwoners’’, stelt CDA-raadslid Henk Abrahams. 

Hij vreest dat de streefdatum van 1 april 2022, wanneer Brielle 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk viert, wellicht niet gehaald wordt. De stichting Noordpoort, inmiddels gesteund door duizend tegenstanders, kondigt aan zich verder te verzetten tegen het houten skelet op voor Brielle ‘heilige grond’. Abrahams: ,,Zienswijzen op het voorstel zullen de uitvoering vertragen en de streefdatum in gevaar brengen.’’ D66, de partij die vorige week aandrong om eerst in gesprek te gaan met de stichting, steunde het CDA.

Mosterd na de maaltijd

De rest van de Brielse raad vindt het standpunt van het CDA echter mosterd na de maaltijd. De coalitie blijft bij het vorige week nog genomen besluit om de houten toren te gaan bouwen.

Laatste poging plan ‘houten skelet’ te stoppen, strandt in de gemeenteraad

Ben Van Stijn, voorzitter van de fractie van de PvdA meld in Briels Nieuwsland:

IN NAAM VAN ORANJE, DOE OPEN DIE POORT!

Een greep uit de belangrijkste opmerkingen uit het pleidooi dat hij hield tijdens de raadsvergadering van 27 oktober.

Hij noemt het te bouwen monument bovenop de restanten van de Noordpoort Poort onze Eiffeltoren omdat het voor onze stad grote waarde kan hebben en beweerd dat een kunstwerk of bezienswaardigheid dat geen ophef veroorzaakt pas echt treurig is.

Inwonersparticipatie is voor zijn fractie van groot belang. Maar participeren moet je leren, het staat niet gelijk aan “alles doen wat de samenleving wil”. Van Stijn is ervan overtuigd dat al zijn collega’s in de raad integer zijn. Ongeacht verschil van mening en inzicht, een andere levensopvatting en ondanks een andere politieke overtuiging maken zij een keuze die ze in het belang van Brielle achten.

Het is een gemiste kans van de groep bezorgde burgers in de Stichting Noordpoort dat zij aan het einde van het proces in actie zijn gekomen. ,,Wij horen heel veel mensen die het wel een mooi monument vinden’’ durft hij te beweren. Het is belangrijk dat ook de 1-april vereniging een positief geluid heeft afgegeven.

Het is een monument van allure waar Brielle zijn plaats te danken heeft. De kosten zijn in verhouding tot het gebodene verantwoord.

Dat het actiecomité vervolgstappen heeft aangekondigd is hun democratische recht.

,,Ik reken op een ieders fatsoen en op een waardig vervolg, passend bij “Ons Brieltje”.

De Briellenaren BENNE DER KLAAR MEE

Het is toch niet te bevatten dat een raadslid tot dit soort uitlatingen komt. Het is de grootste onzin, ooit verkondigd! ''Bezienswaardigheden of kunst die ophef veroorzaken en die verontwaardigd zijn ontvangen, zijn nu vaak de grootste publiekslievelingen. Participeren moet je leren, het staat niet gelijk aan alles doen wat de samenleving wil”. Nee... je eigen ideeën gewoon doordrammen! Van Stijn beweerd heel veel mensen te horen die het wel een mooi monument vinden. Wat een fantast! Ook dat de kosten in verhouding tot het gebodene verantwoord zijn, is puur gezwets. Over respect zullen we het maar niet hebben. Dat is ver te zoeken bij hem.

Ben van EIffelStijn ‘ONZE’ TORENWACHTER

De herinrichting van Bastion IX houdt de gemoederen in en rond Brielle behoorlijk bezig.  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van dinsdag 27 oktober het besluit genomen om een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het gebouw Bastion IX. Die verklaring opent de weg voor het afgeven van de benodigde omgevings-vergunning, voor het oprichten van een abstract skelet mogelijk wordt gemaakt.

Vanaf medio 2019 zijn er enkele bijeenkomsten gehouden om mee te denken over de herinrichting. Twee bestuursleden zijn bij die bijeenkomsten aanwezig geweest.

Op 22 juni 2020 hebben wij aangegeven, dat de herinrichting van het speelveld op onder-delen moet worden aangepast. Op 2 juli heeft het 1 aprilbestuur de leden opgeroepen op het plan te reageren via de verenigingsmail. Daarop werden 14 reacties ontvangen die gericht waren tegen en/of de kosten van het project, het op te richten bouwwerk dan wel de inrichting van het speelveld. De ingekomen reacties zijn ter kennis gebracht van het gemeentebestuur.

6 juli 2020 werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het Voorlopig ontwerp van het project herinrichting. Het bestuur was van mening, dat er in het voorproces door de gemeente aan de vereniging niet, dan wel onvoldoende ruimte is gegeven om te bezien of het plan past voor de uitvoering van de traditionele 1 aprilviering. Daarom heeft de voorzitter namens het bestuur gebruik gemaakt van het spreekrecht, voorafgaande aan die raadsvergadering. De gemeenteraad besloot met het Voorlopig ontwerp in te stemmen.

Op 17 juli heeft een delegatie uit het bestuur van de 1 aprilvereniging en de regie met de architecten en de betrokken ambtenaar van de gemeente gesproken en tijdens een vervolgoverleg is ook met de wethouder gesproken. 25 augustus heeft een bestuurs-delegatie de informatie-avond in het Dijckhuis bezocht. Tijdens die avond is er nogmaals gevraagd in overleg te treden met de architecten, wethouder, leden door de gemeente ingestelde adviescommissie en ambtelijk betrokkenen.

Het bestuur heeft in overleg met de regie het standpunt ingenomen, dat de herinrichting geen belemmering mag vormen voor de 1 aprilviering, in het bijzonder de uitvoering van het 1 aprilspel op de locatie Bastion IX. Daarmee is de focus gericht op de herinrichting van het speelveld en niet op het op te richten abstracte bouwwerk. Die bouw is voorbehouden aan het gemeentebestuur.

De 1 aprilvereniging heeft de doelstelling; ‘de bevordering en uitvoering van en de medewerking aan manifestaties, betrekking hebbend op Brielle als historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april als historische datum voor Brielle op de eerste april’ aangehouden.

De 14 ingekomen reacties kunnen niet worden aangemerkt als een afspiegeling van de opvattingen van de 1200 leden van de vereniging.

Er is afgesproken met de gemeente en de architecten dat zij gaan bezien of en zo ja op welke wijze met de wensen van het bestuur en de regie rekening zal worden gehouden.

In het kader van de bevordering van de beleving van de binnenstad bestaat het voornemen van het gemeentebestuur om de bunker/kazemat op Bastion IX open te stellen voor bezoekers. Dat houdt in dat er een alternatief moet worden gevonden voor de opslag van materialen van onze vereniging in dat Bastion. De vereniging is bereid hun medewerking te verlenen aan het openstellen van de kazemat, mits een voor de vereniging goed bruikbaar alternatief voor de opslag van de materialen wordt gevonden.

Ingekorte nieuwsbrief van de 1 aprilvereniging

6 november 2020

Trix van der Kluit:

Enigszins terughoudend (als oud-bestuurder meng ik mij niet graag in de huidige besluitvormingsprocessen), vraag ik mij het volgende af:

Wie worden nu echt blij en gelukkig van dit plan? Ik hoor en lees alle argumenten tégen dit ontwerp van een houten skelet en stem daar persoonlijk ook mee in. Jammer genoeg heb ik nog geen overtuigende argumenten gehoord of gezien waarom een groot deel van de gemeenteraad van Brielle hier wèl een meerwaarde in ziet.

Als het gaat om een extra en dus bijzondere viering in 2022 zijn er wel originelere (en bij Den Briel passende) zaken te bedenken dan dit omstreden plan. Er zijn er veel te bedenken, maar als ik een lijst maak, dan wordt dit commentaar een boekwerk.

Ik geef als voorbeeld een kleine suggestie:

Brielle voert ieder jaar opnieuw het spel van de inname door de Geuzen op (voor Willem van Oranje) en daarmee voor een zelfstandig Nederland. Dat is een traditie die bij Brielle hoort. De eersteling der vrijheid!

Als je in 2022 iets spectaculairs wilt, schrijf dan het verhaal iets ruimer dan alleen over de inname van de stad en vraag onze Koning om de rol van zijn voorvader Willem van Oranje voor een paar minuten op zich te nemen.

Die voorvader is immers in 1575 in de St. Catharijnekerk getrouwd met zijn derde echtgenote Charlotte de Bourbon en daarmee maakte hij duidelijk hoe belangrijk Brielle is geweest in zijn strijd om de Nederlandse onafhankelijkheid.

8 november 2020

Hulde

Het is inderdaad de grote vraag waarom een groot deel van de gemeenteraad van Brielle een meerwaarde in het Skelet ziet. Het idee voor de viering van 2020 is nou precies wat tijdens de extra bijzondere vieringen in 1922 en 1972 heeft plaats gevonden.

Om bij de viering van 2022 daarbij het huwelijk van Willem van Oranje te betrekken - al of niet een paar minuten ‘gespeeld‘ door de huidige koning  - zou een bijzondere en zeker terechte toevoeging zijn!  Ook de 5de april, de tegenaanval door de Spanjaarden, die door de timmerman Rochus Meeuwisz. werd verhinderd door het sluisje van de Nieuwlandse polder door te hakken waardoor de polder onderwater werd gezet en de Spanjolen het hazenpad moesten kiezen, zijn voorbeelden van de rijke geschiedenis van Den Briel die gekoesterd moeten worden. Daar kan de bouw van een abstract bouwwerk van vele tonnen echt niet tegen op.

Het is onbegrijpelijk dat slechts 14 personen van de 1200 1 april leden gereageerd hebben op de plannen voor het Bastion IX en de bouw van het Skelet.

Spanjool René:

Als de gemeente kiest voor het houten monument bij de Noordpoort.is 2021 voor mij dus waarschijnlijk de laatste 1 aprilviering oude stijl. 2022 wordt het jaar voor Bielle om 450 jaar bevrijding te vieren nieuwe stijl in een houten bouwwerk en dan zullen daar de poort deuren worden opgehangen en daar het eindspel worden gespeeld. Mij is altijd gezegd dat je moet stoppen op je hoogte punt. Dat zal 2021 zijn want dan houdt voor mij een mooie traditie op.

9 november 2020

René zal niet de enige zijn valt te vrezen.

10 november 2020

‘Ik heb helaas geen argumenten gehoord waarom een groot deel van de gemeenteraad hier wél een meerwaarde in ziet’, schrijft ze. Van der Kluit woont sinds 2004 weer in Brielle.

Oud-burgemeester Trix van der Kluit van Brielle kraakt het plan voor de bouw van een peperdure houten toren op de plek van het 1 aprilmonument in de stad. De raad stemde met de komst daarvan in.

De 75-jarige Van der Kluit, die tussen 1997 en 2002 de scepter zwaaide in Brielle, vraagt zich af ‘wie er nu echt blij en gelukkig worden van dit plan’. Ze leest vooral wat de tegenstanders ervan vinden en zegt zich daar ook onder te scharen.

Van der Kluit mist de argumenten waarom er een 4 ton kostend ‘houten skelet’ moet komen op de plek van het 1 aprilmonument.

Oud-burgemeester kraakt plan voor peperdure

toren op plek Briels 1 aprilmonument

Standpunt 1 April Vereniging herinrichting

Bastion IX – reconstructie Noordpoort

In de media zijn enkele artikelen verschenen rond de herinrichting van het terrein nabij Bastion IX, laatst in Briels Nieuwsland van woensdag 4 november. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de reconstructie van de Noordpoort.

Uit de tekst zou kunnen worden opgemaakt, dat de 1 April Vereniging voorstander is van deze reconstructie. Voor een objectief beeld hechten wij eraan het standpunt van onze vereniging duidelijk te maken. De vereniging heeft als standpunt ingenomen, dat de herinrichting van het terrein rond Bastion IX geen belemmering mag vormen voor de 1 aprilviering, meer in het bijzonder de uitvoering van het 1 aprilspel op deze locatie.

Daarmee was de focus met name gericht op de herinrichting van het speelveld en niet op het op te richten bouwwerk (de abstracte reconstructie van de Noordpoort), omdat naar de opvatting van de vereniging de bouw daarvan is voorbehouden aan het gemeentebestuur.

Bij die opvatting werd als leidraad aangehouden de doelstelling van onze vereniging: ‘de bevordering en uitvoering van en de medewerking aan manifestaties, betrekking hebbend op Brielle als historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april als historische datum voor Brielle op de eerste april.’

De door enkelen getrokken conclusie dat de 1 April Vereniging voorstander is van het bouwwerk is daarom onjuist. De vereniging heeft zich onthouden van een standpunt.

De voorstanders wekken de indruk dat  de 1 aprilvereniging, dus ook hun leden, blij zijn met de plannen voor het Bastion inclusief het Skelet. De waarheid is het tegenover gestelde. Het is alleen zo jammer dat slechts 14 van de 1200 leden gereageerd hebben.

Het bestuur heeft in overleg met de regie van het spel het standpunt ingenomen, dat de herinrichting geen belemmering mag vormen voor de uitvoering van het 1 aprilspel.

Of dat werkelijk zo zal zijn valt nog te bezien.

De Boys van Treslong:

De gemoederen lopen hoog op, zo mag er wel geconstateerd worden wanneer er gekeken wordt naar de reacties op de huidige plannen ter realisatie van een houten constructie op bastion IX.

Ook de Boys van Treslong is dit niet ontgaan, wij hebben na onderling beraad doen besluiten ons publiekelijk 'tegen' de huidige plannen uit te spreken.

Het ontbreken van een gedegen volksraadpleging, de hoge kosten welke niet verantwoord zijn naar de lokale samenleving en de verloedering van monumentale panden (binnenstad) en zelfs gehele buitenwijken van Den Briel, zijn slechts enkele argumenten die wij vanuit onze groep hebben mogen horen.

Wij vragen ons af of dit huidige plan wel gerechtvaardigd kan worden wanneer gekeken wordt naar de algehele situatie waarin we verkeren. Het vragen naar de mening van de bevolking, lijkt hierin ook nog eens te zijn vergeten.

Graag vragen wij dan ook aan u, wat voor invulling zou u willen geven aan de viering van een 450 jarig jubileum in 2022 'bevrijding van de stad Den Briel'?

P.S. Indien u zich geroepen voelt, vergeet dan niet de petitie te ondertekenen.

11 november 2020

Onderzoek funderingsresten Noordpoort

Aankomende drie weken vindt er onderzoek plaats op bastion IX naar de funderingsresten van de Noordpoort en stadsmuren. Op maandag 16 november 2020 wordt er gestart met een archeologisch proefsleuvenonderzoek. Op locatie wordt een deel van de fundering van de Noordpoort en de stadsmuren blootgelegd. Naar verwachting duren deze werkzaam-heden maximaal drie dagen.

De gemeenteraad heeft in ruime meerderheid ‘ja’ gezegd tegen de realisering van het houten kunstwerk op het 1 April bolwerk. Het ontwerp voor een gestileerde Noordpoort leidde tot veel onbegrip en weerstand. Een petitie met ruim 800 handtekeningen van tegenstanders werd mij overhandigd. Tot mijn verbazing ook een hoop van niet-Briellenaren, zelfs uit het buitenland. Bij de in ontvangst neming heb ik gezegd dat het protest wel erg laat op gang is gekomen en dat er een kans uit duizenden wordt weggegooid als het plan hierdoor sneuvelt. Ik betwijfel namelijk of het er dan nog ooit van komt om het 1 April monument te verfraaien. Terwijl het monument volgens velen geen   uitstraling heeft die past bij de historische betekenis van deze plek. Of bezoekers weet te trekken.

Ik doe daarom een beroep op de stichting Noordpoort om zich bij het besluit van de gemeenteraad neer te leggen. Een kunstwerk kiezen waar iedereen achter kan staan is vrijwel onmogelijk. Over wat wel en niet passend is voor deze plek, zul je het nooit eens worden. De weerstand tegen het ontwerp is zeker omvangrijk. Ook het alternatief van de stichting, het terugbouwen van wat we ons voorstellen bij de poort uit 1572, kan op veel weerstand rekenen. Bovendien weten we niet eens zeker hoe die poort er precies uit heeft gezien, waardoor het al gauw een decorstuk uit een fantasy film wordt.

Dat we niet zeker weten hoe de poort er heeft uitgezien is maar zéér betrekkelijk. Aan de fundering is de vormgeving héél goed af te lijden. We weten ook dat er boven de ingang een gevelsteen heeft gezeten, die er nog steeds is en in de kademuur van de Waterpoort woning is aangebracht. Ook dat één van de toren als vuurbaken heeft dienst gedaan.

En als niemand weet hoe de poort er uit heeft gezien, kan niemand zeggen dat het geschiedsvervalsing is. Daarbij komt dat ook de Langepoort en Kaaipoort in de jaren ’70 een gedaante verandering hebben gekregen. Dus waarom dan niet een ‘stukje‘ poort opbouwen? Wat de stadsmuur betreft is er geen enkele twijfel hoe dat er heeft uitgezien!

Het nog onder de wallen stuk stadsmuur tussen Langepoort en Bastion VIII is zeer overtuigend bewijs!  

De Stichting Noordpoort heeft zijn punt gemaakt. Ik heb respect voor de negatieve gevoelens van de tegenstanders. Maar evengoed vind ik dat recht moet worden gedaan aan de inzet en betrokkenheid van diegenen die zich de afgelopen twee jaar met grote toewijding en inzet hebben ingezet voor een origineel ontwerp voor het 1 April bolwerk. En origineel is het zeker geworden. Origineel is het zeker.Maar dan beslist niet bovenop de historische fundering van de poort! Zet het op de rotonde bij de ingang van de vesting, daar zou het prima passen. 

Zelf heb ik mij niet publiekelijk uitgelaten of ik het ontwerp mooi vind of niet. Ik wil ook niet in een Brielse cultuurstrijd terecht komen. Net als bij eerdere discussies over de doorgang bij de Kaaipoort of de trap bij het Molenbolwerk. Dat laatste is overigens een favoriete plek voor toeristen en bruidsparen. Het is daarom goed dat we een gemeenteraad hebben die de knoop in dit soort situaties kan door hakken. Zo werkt de lokale democratie.

Daarbij moet je niet vergeten dat met de 60.000 euro kostende betonnen zitplaats op het Molenbolwerk, het zelfde was bereikt met twee bankjes, van hooguit 4000 euro. Dat het meer een hangplek voor de jeugd is, mag ook niet aan voorbij worden gegaan.

Het zou daarom jammer zijn de stichting in zijn verzet volhardt en juristen hierover het laatste woord moeten gaan spreken. Wat mij betreft is het ontwerp bijzonder genoeg om het een kans op realisatie te geven.

Het is mede daarom zo onbegrijpelijk dat andere ideeën géén kans hebben gekregen en dat de bezwaren en opmerkingen over het Skeletplan al vanaf 2018, niet gehoord, laat staan geaccepteerd worden.

Blog burgemeester Rensen

Staak de cultuurstrijd!

De presentatie van het houten poortplan aan de raadsleden.

Op elke hoek van de bestaande fundering komt een fundering voor de houten stellage, ‘een moderne echo’ noemt men het.

Het maaiveld gaat verlaagt worden naar ‘het originele’. ???

Het is wel heel erg duidelijk geworden dat de Klankbord-groep met een selectie van de Kanonnen en Affuitengroep een behoorlijke vinger in de ‘moderne’ pap hebben gehad.

2 november 2020

Werd de Stichting Noordpoort opgericht.

Zij verzet zich tegen de bouwplannen van een houten kunstwerk op de fundaties van de originele stadspoort

bij Bastion IX in Brielle. Ze zijn voorstanders van de restanten meer uitgraven ten aanzien van de poort en delen van de oude stadsmuren bij Bastion IX. De poort voor een deel herstellen bij Bastion IX of de oude stadspoort herbouwen. Ze zijn tegen het huidige plan op historisch grond.

Staat de petitie handtekeningen teller op 1025..