De poort was zoals haar funderingen te zien geven een bakstenen bouwwerk van bescheiden afmetingen op rechthoekige plattegrond.

Aan de restanten kan je zien dat deze muur een weergang op reeksen dwars geplaatste tongewelven had. Het is het enige nog zichtbare restant van de verdedigingswerken uit die tijd.

De Noordpoort was een van de poorten die al in de middeleeuwen bestonden.

Na de sloop van de Waterpoort in 1894 is de steen in de muur aan de stadszijde (onder de trap) van de poortwachterswoning aangebracht.

Alleen waar aan de oostzijde de ter plaatse brede en tweearmige Goote voor een natuurlijke barrière zorgde, was een muur achterwege gelaten.

De stad telde destijds vier poorten: de Noord- en de Zuidpoort en in het westen de Lange- en de Piermans Wellepoort. Van Deventer tekende verder in totaal 22 verdedigingstorens.

RESTANTEN VAN DE NOORDPOORT IN DE JAREN ’50 TOT ’73

GEZICHT OP DEN BRIEL VANAF DE MAAS

Rens van Adrighem

20 november 2018

De Noordpoort

Tussen 1702 en 1713 werden drie poorten gebouwd. De Zuiderpoort verving de oude, de Langestraatse poort werd verplaatst naar waar hij nu staat, en de Kaaipoort werd gebouwd op de huidige plaats, als doorgang naar het Echter van Wissekerkeplein.

Impressie van de Langestraatsepoort, die zich aan het einde van de Langestraat en het verlengde van de Langeweg bevond.

In 1478 kreeg de poort een grote opknapbeurt.

De poort werd toen afgebroken en er werd een nieuwe (huidige) haven gegraven. Aan de ingang van de Maarlandse haven werd toen de Waterpoort gebouwd. Boven de ingang werd de gevelsteen ingemetseld.

Van Deventer tekende in 1559 het langgerekt stadsgebied van Den Briel, geheel omgeven door water en daarbinnen door een ommuring met torens en poorten.

Wat weinigen zullen weten is dat één van de torens van de poort vermoedelijk dienst heeft gedaan als ‘Vierboet’ (vuurtoren). Dat is heel goed voor te stellen, want als je één lijn trekt van de ingang van de haven naar de Vierboet  (het torentje van de Zalm) in het centrum van Den Briel, is goed te zien

dat dat mogelijk kan zijn geweest.

Dat zich boven de ingang aan de stadszijde van de Noordpoort een gevelsteen bevond zal ook niet algemeen bekend zijn.

De Noordpoort raakte in 1619 buiten gebruik door verzanding van de haven

die in noordelijke richting op de Maas uitkwam.

Impressie Piermanswellepoort die in het verlengde van de Welleweg, midden in de vest op een eilandje stond. In 1478 kreeg de poort die vier torentjes had een opknapbeurt.

De gemetselde wel die er was kreeg een afsluitbaar deksel. Rond 1700 werden de restanten van de poort opgeruimd.

Van de oude Zuidpoort is geen enkele beschrijvingen te vinden. In 1705 werd er een nieuwe Zuidpoort gebouwd, die in 1900 weer afgebroken werd.

De Zuiderpoort

Onder leiding van Architect Jan Walraad is ‘het Monument’ toen afgebroken en van de poort-fundering een stukje opgemetseld.


DE POORTEN

VAN DEN BRIEL

Rens van Adrighem

Door