1 september verschijnt op Facebook de uitleg over het Bastion IX plan.

Al in juni vroeg ik waarom niet alle ideeën openbaar gemaakt worden want voor de poort zijn negen ideeën in totaal gemaakt.

Dit plan MOET doorgaan, dus zullen we (behalve de klankbordgroep)

nooit weten wat die andere plannen waren.

Over openheid gesproken.

Een kleine greep uit een bericht van het Briels Nieuwsland

Het lijkt geschreven door een lid van de klankbordgroep.

Er kwamen maar 30 belangstellenden 25 augustus naar het Dijckhuis voor de informatieavond over het 1 april monument.

Dat er zo weinig belangstelling was, zou kunnen betekenen dat na de heftige protesten op facebook Briellenaren zich uiteindelijk hebben neergelegd bij de komst van het totaal 1 miljoen euro kostende houten skelet dat de Noordpoort zal gaan verbeelden. De kosten zijn 1 miljoen wordt gemeld, maar reken er maar op dat dat meer wordt.

Een aanwezig gemeenteraadslid verbaasde zich erover dat de avond niet in Brielle, maar in Vierpolders werd gehouden. Dat zou volgens hem de drempel hebben verlaagd om er op deze stormachtige dinsdagavond naar toe te gaan.

De ontwerpers Ro & AD waren na afloop ontzettend blij. Zeker 90% van degenen die naar het Dijckhuis waren gekomen, bleken positief over het plan. Ja, 90% "Briellenaren hebben hart voor hun stad". Pfffffff hoe durf je dat te zeggen.

De 90% waren in hoofdzaak mensen uit de klankbordgroep en leden van het gemeentebestuur. Er was maar één tegenstemmer!.

Ook 1 aprilvereniging positief volgens klankbordgroep lid Sander van ’t Verlaat, die onder andere lid is van de 1-aprilvereniging en de werkgroep Kanonnen en Affuiten, behoort uiteraard tot deze 90%. Hij maakt zich er zichtbaar kwaad over dat deze historisch belangrijke plek er zo verwaarloosd bijligt: "Deze plek is belangrijk! Hier ontstond nota bene Nederland!" Hij is daarom erg blij dat het 1-aprilmonument nu grondig zal worden aangepakt. Ook de 1 aprilvereniging is volgens hem positief en wil de locatie blijven gebruiken voor het slotspel.

Als dit plan doorgaat gaat kan je er op rekenen dat de 1 aprilvereniging toch echt opzoek moet naar een andere plaats voor het spel.

,,Mensen doen veel te dramatisch over het gevaar dat het een hangplek wordt. Het valt allemaal best wel mee en er komt weinig vandalisme voor" vervolgt Van ’t Verlaat. Voor het gemak wordt even vergeten dat ook al twee bunkers op de wallen die hij heeft meehelpen restaureren, door de jeugd behoorlijk wat schade zijn aangedaan en uit het kruitmagazijn al het gereedschap gestolen is.

Erg enthousiast is Sander, dat straks bij het 1 aprilmonument de geschiedenis van 1 april wordt verteld. Wordt daar de ruimte van het Bastion bij betrokken waar de  materialen van de 1 aprilvereniging zijn opgeslagen? En moet die informatie dan weergegeven worden zoals in de bunker van het voormalige Oranjeplein?

,,In ieder geval moet er wat hem betreft het Plakkaat van Verlatinghe op het terrein te zien zijn, samen met een uitleg daarover. Het plakkaat werd in 1581 werd ondertekend, bijna 10 jaar na de bevrijding van Brielle en luidde het begin in van Nederland. In 2018 werd het uitverkozen als 'pronkstuk van Nederland'. Zou het niet ook een idee zijn, op het Bastion de grote gevelsteen met tekst van de Noordpoort, of een kopie daarvan te presenteren?

Architecten Ro en Ad zijn opgelucht en zien weer toekomst voor hun ontwerp. Het laat wat hen betreft alleen maar zien dat Briellenaren enorm betrokken zijn bij hun gemeente en dat is fantastisch. Ad Kil: "We hebben ervoor gezorgd dat de constructie duurzaam is en dat deze weinig onderhoud nodig heeft. Niemand hoeft zich er dus over druk te maken dat het in de toekomst veel geld voor onderhoud gaat kosten." Dat heten ‘verkoop praatjes’. Natuurlijk heeft houtwerk veel onderhoudskosten, dat weet toch iedereen!

Angelique van Oers (van de gemeente Brielle) wil graag de ongerustheid wegnemen over een aantal zaken die door Briellenaren deze avond naar voren zijn gebracht. Zo hoeft er geen angst te zijn dat spelende kinderen van de stelling zouden kunnen afvallen. Er zal voor de bovenverdiepingen vrijwel onzichtbaar rvs gaas worden gebruikt. Van Oers durft te stellen dat het bouwwerk geen risico tot vallen zal hebben. Dat kunnen we pas zien als het er staat.

Ook hoeft men niet bang te zijn dat er straks bussen vol mensen komen aan- en afrijden die het monument willen bezoeken. Bussen moeten buiten de stad parkeren en voor de bezoekers worden er wandelroutes door Brielle uitgezet. Hoe denkt men die bussen met ‘toeristen’ naar Den Briel te krijgen. Dat allemaal voor dat abstracte bouwwerk?

Er zullen verder geen bomen verdwijnen. Heel misschien zou dat voor één boom op kunnen gaan, maar er wordt bekeken of die ene boom misschien kan worden verplaatst, zoals de suggestie van een bezoeker deze avond was. Dat is een hele geruststelling!

Angelique van Oers: "90% vindt de plannen succesvol. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken." Ja, 90% van de 30 aanwezige voorstanders, dat moet je er wel bij zeggen natuurlijk. Het zal eerder zijn dat 90% van de Brielse bevolking TEGEN het 1 miljoen kostende plan is, maar dat niet willen of durven te zeggen. Een niet historisch- maar abstracte vormgeving op de originele resten van de poort zal door de meeste Briellenaren ongewenst gevonden worden.

Op 1 september wordt de omgevingsvergunning ingediend. Het plan zal dus gewoon doorgang vinden, daar zal geen enkel argument meer iets aan kunnen veranderen.

90% POSITIEF  IS GEWOON STEMMING MAKERIJ

1-aprilmonument Bastion IX - Q&A (augustus 2020)

Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen op bastion IX via de Noordpoort de stad Brielle binnen. Deze historische locatie verdient meer aandacht en wordt daarom opnieuw ingericht. De locatie moet een levendige ontmoetingsplek worden voor bewoners en bezoekers. Een plek waar de historie op een verrassende manier beleefbaar wordt.

Het proces

In de zomer van 2018 zijn ideeën voor bastion IX via een creatieve sessie opgehaald bij de klankbordgroep, omwonenden, ondernemers, bestuurders en vrijwilligersorganisaties. Iedereen kon zich aanmelden voor de klankbordgroep via de oproepen in de krant, facebook en de gemeentelijke website. Uit de sessies kwamen de volgende hoofdideeën:

 1. poort die toegang bood tot de binnenstad nabouwen. Is dit nabouwen? 

 2. maaiveld verdiepen, zodat de nog aanwezige fundatie in het zicht komt. Dat had als éérste moeten gebeuren. En dan alles terugbrengen in oude staat.

 3. maken van halve treden in bestaand talud (tribune), zodat het gebruikt kan worden voor theater, vertelfestival etc. Een theater op deze plaats is nergens voor nodig. Het Kaai Ravelijn is al het evenementen terrein de Brielsche aap en daar is voldoende parkeerplaats.

 4. het verbeelden van het rammen van de poort. Hoe dan? Een taak van de 1 april vereniging om daar dagelijks met de rammeiploeg paraat te staan? 

Met de hoofdideeën is RO&AD Architecten in april 2019 met de opdracht gestart. Door te spreken met omwonenden, verenigingen, leden van de klankbordgroep en historische deskundigen hebben zij vervolgens verschillende ideeën ontwikkeld. Deze ideeën zijn in november 2019 teruggekoppeld aan de selectiecommissie, klankbordgroep en omwonenden. De feedback hierop is verwerkt in één hoofdidee, dat in januari 2020 en in aangepaste vorm in juni 2020 aan de betrokkenen is voorgelegd. Vervolgens is het ontwerp in diezelfde maand in de Brielse Tafel pop-up store tentoongesteld. Hier was er de mogelijkheid om suggesties, ideeën en vragen achter te laten in de ideeënbox. De vragen zijn door Ad Kil beantwoord in de onderstaande video, die in augustus 2020 is laten zien tijdens de bewonersbijeenkomst in ’t Dickhuis.

Waar is het ontwerp op gebaseerd?

Het ontwerp is gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de historie, de locatie en de resultaten van een intensief participatieproces met omwonenden, geïnteresseerde Briellenaren, bestuurders, ontwerpers, vrijwilligersorganisaties, monumentencommissie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, c.a. In 2022 vieren we 450 jaar vrijheid, doel is voor 2022 de historie van de locatie op een vernieuwende en inspirerende manier beleefbaar te maken. Analyse van de historie dankzij participatieproces? 

Hoe is er tot dit ontwerp gekomen?

In de zomer van 2018 is gestart met het ophalen van ideeën. Er zijn twee ontwerpbureaus uitgenodigd voor de presentatie van hun visie op deze ideeën. Uit het brede scala aan participanten is een adviescommissie samengesteld, deze adviescommissie heeft unaniem RO&AD architecten gekozen als ontwerpbureau. De architecten hebben in overleg met de participanten diverse schetsvoorstellen ontwikkeld en getoetst, resulterend in het gepresenteerde voorontwerp. Momenteel wordt er gewerkt aan de integratie van de beleving van het verhaal van 1 april 1572 in het ontwerp. Waarom al die schetsvoorstellen niet openbaar gemaakt zodat iedereen daar over kan oordelen?

Dit ontwerp past toch niet bij Brielle?

Het resultaat is een opvallend ontwerp, een ontwerp wat een reactie oproept. Ondanks het  uitgebreide participatieproces zal niet iedereen hier hetzelfde over denken. De een vindt het een iconisch ontwerp waarmee de historisch belangrijke locatie de verdiende aandacht krijgt, de ander vindt het lelijk en onnodig.

De reacties zijn uiteraard zeer heftig, omdat het ‘voorlopig’ plan door maar een zeer beperkt aantal mensen - in hoofdzaak import Briellenaren - is voorgelegd en goed bevonden. Het plan is veel te iconisch voor deze belangrijke historische plaats! Het is op die plaats ongeschikt en totaal onnodig.

Waarom is er gekozen voor deze locatie? Er zijn betere locaties in Brielle voor een dergelijk bouwwerk.

Gelet op de geschiedenis is dit de enige geschikte plek in Brielle. Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen op bastion IX via de Noordpoort de stad Brielle binnen. Deze voor de geschiedenis van Brielle én Nederland belangrijke locatie verdient meer aandacht en wordt daarom opnieuw ingericht. De locatie moet een levendige ontmoetingsplek worden voor bewoners en bezoekers. Een plek waar de historie op een verrassende manier beleefbaar wordt. In 2022 vieren we 450 jaar vrijheid, doel is voor 2022 de historie van de locatie op een vernieuwende en inspirerende manier beleefbaar te maken.

Het bouwwerk zou mooi zijn op de rotonde van de ingang van de binnenstad aan de Pieter van der Wallendam. Op Bastion IX zal op de manier zoals voorgesteld, zeker verrassend zijn. Inspiratie en beleefbaarheid zal het van geen kant opleveren mijn inziens.

Waarom is het bouwwerk zo groot?

Het idee van het gekozen ontwerp is om de Noordpoort en de stadsmuren op een abstracte wijze te reconstrueren en de route waarlangs de Geuzen in 1572 de stad naderden te markeren. Er is onderzoek gedaan naar de afmetingen van de oorspronkelijke Noordpoort; het ontwerp is daarop gebaseerd. Abstractie geeft geen enkele meerwaarde, nee, doet eerder afbreuk aan de historie! Dat onderzoek naar de oorspronkelijke afmetingen van de Noordpoort zijn in de jaren al zéér uitgebreid gedaan. De nu zichtbare funderingen kloppen exact.

Is het bouwwerk veilig?

Zoals elk bouwwerk in Nederland, moet het bouwwerk voldoen aan het Bouwbesluit. De voor bezoekers toegankelijke plekken worden voorzien van een valbeveiliging. Het bouwwerk is niet ontworpen als speelobject en niet bedoeld om in te klimmen. Nee, daar niet voor bedoeld, maar gaat wel gebeuren, daar kan je op wachten.

Wordt het geen hangplek voor jongeren?

Het is een open bouwwerk, dus geen vanzelfsprekende, beschutte hangplek. Verder is er sprake van sociale controle. Nou,... reken maar dat het een uitgelezen hangplek wordt! En sociale controle kan je echt wel vergeten! Je kan een klap voor je kop of erger krijgen.

Hoe wordt omgegaan met vandalisme, graffiti en brandstichting?

Het is mogelijk om het bouwwerk te behandelen tegen graffiti en brandstichting, hierover is nog geen besluit genomen. Verder is er sprake van sociale controle. Behandeling tegen grafitti en brandstichting kan je wel vergeten, evenals sociale controle.

Wat kost het bouwwerk? Kan het geld niet beter elders besteed worden?

De gemeentelijke begroting is het resultaat van een afweging tussen een grote diversiteit aan belangen (sociale belangen, kwaliteit buitenruimte, sport, kunst en cultuur, etc.) De raad maakt deze afweging zorgvuldig. Brielle heeft er voor gekozen actief in te zetten op toerisme. De herinrichting past binnen dit kader, bezoekers vergroten de levendigheid in de binnenstad en dragen bij aan een gezond ondernemersklimaat.

 1. Het bouwwerk is geraamd op € 400.000,00;

 2. Voor ontwerpkosten, archeologisch onderzoek, conservering metselwerk, het maken van het amfitheater en de Geuzenlijn, is c.a. € 450.000,00 gereserveerd;

 3. De opwaardering van de Dijkstraat is geraamd op € 150.000,00.

Rekening er maar op dat het eindbedrag beduidend hoger uitvalt!

Is er rekening gehouden met onderhoudskosten?

Het bouwwerk wordt gebouwd in een duurzame houtsoort (Accoya-hout), waardoor het houtwerk de komende decennia onderhoudsvrij is. Extra onderhoudskosten zijn o.a. het maaien van de taluds, het verwijderen van bladeren en het schoonhouden van de locatie. Deze kosten worden nog inzichtelijk gemaakt. Elke houtsoort moet onderhouden worden en een dergelijk bouwwerk vergt heel wat arbeid en materiaal kosten, daar kan je gewoon niet omheen. Het zelfde geldt voor het maaien, schoonhouden en hondenstront ruimen van het terrein.

Is er rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden?

Ja, er is rekening gehouden met de toegankelijkheid. Het plan is getoetst door de commissie toegankelijkheid. Het bastion en de eerste verdieping van het bouwwerk zijn toegankelijk voor mindervaliden. De bovenste laag niet.

Gebakken lucht dus, want wat zie je dan méér? 

Is er voldoende ruimte voor het 1 april spel?

Er is uitgebreid overleg geweest met de 1 aprilvereniging en het plan is conform hun wensen aangepast. De ontwikkeling beperkt de ruimte voor het 1 april spel niet. 

Ook niet met dat dieper afgraven? Er werd gemeld dat dat geschrapt was, maar daar is nog steeds onduidelijkheid over.

Moet het 1 april spel nu aangepast worden?

Het is aan de 1 april vereniging hoe zij het 1 april spel vormgeven. Voorlopig (zeker tot en met het jaar 2022) is het uitgangspunt het eindspel op bastion IX te spelen. De vereniging denkt na over een toekomstige afstemming van het spel op de heringerichte locatie. 

Het spel zal dus wél aangepast moeten worden. Als dat Skelet er inderdaad komt te staan zal het spel daar onmogelijk zijn.

Hoe weten mensen wat er in 1572 is gebeurd als ze op deze locatie zijn?

Er wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp voor de beleving, ook gaat er een ander bureau aan de slag met de Geuzen- en Martelarenroute. We zijn benieuwd wat daar uitkomt.

De locatie is moeilijk vindbaar en bereikbaar, waar moet er geparkeerd worden?

Om de locatie vindbaar en bereikbaar te maken, is aansluiting gezocht met diverse projecten uit de binnenstad- en havenvisie. Het doel van de plannen zijn als volgt:

 1. Bezoekers laten parkeren buiten de binnenstad; En dan lopen naar de Noordpoort!

 2. Het fiets- en voetveer vanaf het Brielse meer in de binnenstad laten aanmeren (kop Maarland ZZ, in het verlengde van ’t Werfje); Een oversteek die vele malen langer in tijd duren en duurder zullen zij dan gewoon oversteken naar de overkant.

 3. De wandelroutes op de vesting opwaarderen en aanpassen; 

 4. Bastion IX sluit aan op de geplande Geuzen- en Martelarenroute. Via deze route is er ook verbinding met het museum;

 5. De Dijkstraat wordt opgewaardeerd. Hoe wordt die opgewaardeerd?

Worden er bomen gekapt?

Er worden in principe geen bomen gekapt, tenzij deze op de exacte locatie van het bouwwerk staan. Principes worden in de regel al heel snel van afgestapt.

ARCHITECTEN UITLEG PLAN

&

BASTION IX

NOORDPOORT

Rens van Adrighem

27 augustus 2020

Rens van Adrighem

Door